สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561
June 22, 2018
งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล WeShare : NUVO & Friends Charity Concert
June 23, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 : คณะวิทยาศาสตร์

22535454-05F3-47E4-97F2-246BC99AD68C

เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ   ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี  พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

(ขอบคุณภาพจากคณะวิทยาศาสตร์)

Recent post