การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
June 12, 2018
งาน Yunnan-South Asia and Southeast Asia Education Cooperation Forum เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน
June 13, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

en1

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

Recent post