การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสัตวแพทยศาสตร์
July 3, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
July 3, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

S__14237955

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ เป็นประธานคณะกรรมการ ในวันแรกของการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน)

Recent post