โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
July 11, 2018
ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
July 12, 2018

ICT มหิดล จัดงานประชุมวิชาการด้านไอที JCSSE และ ICT-ISPC 2018

china01

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล Mr. Ma Chao, Second Secretary (Education), สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ Prof. Hu Wenping, Vice President of Tianjin University, สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมดัวยผู้แทนจาก SEAMEO RIHED ผู้บริหารระดับสูงจาก Tianjin University และคณาจารย์คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์ “China-ASEAN Capacity Building Center (China-ASEAN CBC)” ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

โดยการจัดตั้ง ศูนย์ “China-ASEAN Capacity Building Center (China-ASEAN CBC)” ถือเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล และ Tianjin University ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความร่วมมือในเครือข่าย ASEAN-China Network for Cooperation and Exchanges among Engineering and Technology Universities (ACNET-EngTech) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Talent Cultivation) ในด้านวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ทันสมัยในการผลักดันเศรษฐกิจของจีนปัจจุบันในด้านต่างๆ มาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และคู่ความร่วมมือในเครือข่าย ACNET-EngTech พร้อมทั้ง สร้างงานวิจัยแบบบูรณาการ และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งการต่อยอดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพร่วมกันได้ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และศักยภาพทางการแข่งขันให้กับประเทศต่างๆ ต่อไปอีกด้วย

Recent post