การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
July 11, 2018
ICT มหิดล จัดงานประชุมวิชาการด้านไอที JCSSE และ ICT-ISPC 2018
July 11, 2018

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

MOU Am-Rama_8

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้อง 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถาบันพี่เลี้ยงในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสภาการพยาบาลในการช่วยเหลือดูแลกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสองฝ่ายให้สูงขึ้น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้ ทางวิชาการให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

Recent post