สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ชูสังคมเสมอภาคเท่าเทียมกัน
July 9, 2018
งานแถลงข่าว “ทันตมหิดล ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน”
July 9, 2018

การปฐมนิเทศโครงการ Mahidol University ASEAN+3 Mobility Program 2018

ir1

9 กรกฎาคม 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศใน “โครงการ Mahidol University ASEAN+3 Mobility Program 2018” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี จำนวน 40 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เพื่อไปร่วมกิจกรรม ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น และ Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี ในภาคเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายแนะนำรายวิชา SHHU116 Comparative Culture (อารยธรรมเปรียบเทียบ) และการบรรยาย ”Cross-cultural Awareness” โดย นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ในภาคบ่าย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์อรษา สิทธิโชติอนันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  บรรยายเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมและความรู้อื่นๆที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 323 และ 324 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ Mahidol University ASEAN+3 Mobility Program 2018 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นสากล เพิ่มศักยภาพของนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสและประสบการณ์เดินทางไปเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและสภาพสังคม โดยในปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล มีความร่วมมือกับ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำ คือ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น (วันที่ 15 – 28 กรกฎาคม 2561) และ Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี (วันที่ 18 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2561) โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องกลับมาลงทะเบียนเรียนรายวิชา SHHU116 Comparative Culture (อารยธรรมเปรียบเทียบ) ในเทอม 1 ของปีการศึกษา 2561 และนำเสนอผลงานต่อไป

Recent post