พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 และ การประชุมวิชาการระดับชาติทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2561
July 9, 2018
การปฐมนิเทศโครงการ Mahidol University ASEAN+3 Mobility Program 2018
July 9, 2018

สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ชูสังคมเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ncpd10

9 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่มคงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ และหน่วยงานสถาบันการศึกษาและองค์กรเครือข่าย 18 แห่ง จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 หรือ NCPD 2018 (The 10th National Conference on Persons with Disabilities 2018) และ The 5th Ratchasuda International Conference on Disability 2018 ภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าภาพ พร้อมกับรศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นเป็นปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556” โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Sustainable and Inclusive Development for Persons with disabilities” โดย Mr.Silatul Rahim Bin Dahman ประธานกรรมการมูลนิธิคนตาบอด ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมงานวิชาการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

Recent post