พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 และ การประชุมวิชาการระดับชาติทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2561

พิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ มัธยม)
July 7, 2018
สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ชูสังคมเสมอภาคเท่าเทียมกัน
July 9, 2018

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 และ การประชุมวิชาการระดับชาติทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2561

isaga06

วันที่ 9 ก.ค. 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 (ISAGA 2018) เรื่อง “Active Learning and Neo-Simulation & Gaming: Sharing Wisdom” และ การประชุมวิชาการระดับชาติทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2561 เรื่อง “การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต” (The 2nd National Conference on Humanities and Social Sciences: Learning Diversity for Quality of Life) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ นายกสมาคม สถารณ์จำลองเกมเพื่อการเรียนรู้(ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันปลูก ต้นดอกคูณ (ราชพฤกษ์) ณ บริเวณหน้าอาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เป็นที่ระลึกในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย

Recent post