พิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ มัธยม)
July 7, 2018
สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ชูสังคมเสมอภาคเท่าเทียมกัน
July 9, 2018

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 และ การประชุมวิชาการระดับชาติทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2561

isaga06

วันที่ 9 ก.ค. 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 (ISAGA 2018) เรื่อง “Active Learning and Neo-Simulation & Gaming: Sharing Wisdom” และ การประชุมวิชาการระดับชาติทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2561 เรื่อง “การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต” (The 2nd National Conference on Humanities and Social Sciences: Learning Diversity for Quality of Life) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ นายกสมาคม สถารณ์จำลองเกมเพื่อการเรียนรู้(ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันปลูก ต้นดอกคูณ (ราชพฤกษ์) ณ บริเวณหน้าอาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เป็นที่ระลึกในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย

Recent post