พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
July 23, 2018
พิธีเปิดการอบรม“แนวทางปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจ วินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
July 23, 2018

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (DLAP-3)

RILCA09

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 หรือ 3rd International Conference on Documentary Linguistics – Asian Perspectives (DLAP3) หัวข้อเรื่อง “Working with communities: Toward reclamation of linguistic and cultural heritage” ร่วมมือกับ Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA) และ Tokyo University of Foreign Studies โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน Professor Kayoko Hayashi, Executive Director and Vice President of Tokyo University of Foreign Studies เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดงานประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย จากความสำเร็จของงานประชุมครั้งที่ 1 และ 2 ที่เคยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยฮ่องกง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดผลที่มีมาตรฐานในระดับสากล สร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการศึกษาและการวิจัยให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันศักยภาพด้านการศึกษาและวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ ในเชิงรุกผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดและร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ และสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยไปสู่ระดับมาตรฐานสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักศึกษาและนักวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาและวิจัย

Recent post