การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยราชสุดา
July 6, 2018
พิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ มัธยม)
July 7, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2561-07-06_การรับการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 Photo by Thipprapa sookruen

เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

Recent post