การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
July 6, 2018
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 และ การประชุมวิชาการระดับชาติทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2561
July 9, 2018

พิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ มัธยม)

AAA92A99-F92C-4BD4-85B7-E5DD0183883A

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในพิธีเปิดและการรับมอบตนเป็นศิษย์  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT ภายใต้ความร่วมมือมากว่า7 ปีกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ มัธยม)  โดยมีนักเรียน ICT KIDS เข้าร่วมโครงการ 80 คน

ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถตาม 21st Century Skills อาทิ Presentation skill, Communication skill and Problem solving skill เป็นต้น ใช้เวลาอบรม 8 สัปดาห์ โดยคณาจารย์ของคณะ  ด้วยแนวทางการเรียนการสอน เป็นลักษณะ Outcome-based ซึ่งนักเรียนได้นำความสามารถกลับไปใช้จริงในการเรียนและการทำโครงงานต่างๆที่โรงเรียนต่อไป

Recent post