งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 37 ปี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
July 31, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ “50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
July 31, 2018

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561

MeetThePresident01

31 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

งาน “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารรวมทั้งเป็นเวทีให้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน สามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

โดยงาน Meet the President ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา โดยได้มีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561 ด้านนโยบายแลแผน ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ.2562 – 2565 จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปรับโครงสร้างการแบ่งกน่วยงานภายในส่วนงาน นอกจากนี้ได้มีการเสนอขอตั้งงบทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2561 – 2562 โดยปี 2561 รวมงบประมาณที่เสนอขอ 1,176.38 ล้านบาท 173 โครงการ และปี 2562 รวมงบประมาณที่เสนอขอ 2,319.78 ล้านบาท 602 โครงการ ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้มีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาการประเมินเป็น รอบแรก ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. ของปีเดียวกัน และรอบสอง ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.ของปีเดียวกัน นอกจากนี้ได้มีการกำหนด Core Value ให้เป็น Core Competency (สมรรถนะหลัก) ในรอบปีการประเมิน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป มีการริเริ่มทดลองใช้ระบบ Flexible Time ในการสแกนเวลาเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดี โดยแต่ละวันทำการบุคลากรจะสามารถสแกนเข้างานได้ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.30 น. และนับชั่วโมงการปฏิบัติงานไปจนครบ 8 ชม.(รวมเวลาพัก) ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากร เป็นเครื่องมือประกอบการสรรหาคัดเลือก / บริหารจัดการบุคลากรกลุ่ม Talent เป็นเครื่องมือดึงดูดและรักษาบุคลากร Generation ใหม่ รวมทั้งเป็นการเพิ่ม Employee Engagement & Satisfaction ตลอดจนเป็นการสนับสนุน EdPEx (หมวด 5) และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และในส่วนของการบริหารสวัสดิการได้มีการดำเนินการตามแนวคิดการออกแบบ MU – Flexible Benefit วงเงินค่ารักษาพยาบาล (พม.) รูปแบบ 1 = 200,000 บาท/คน/ปี และรูปแบบที่ 2 = 20,000 บาท/คน/ปี + Co-pay (25,000 : 25,000) โดยใช้หลักการที่ไม่กระทบของเดิม ซึ่งเป็น Core Benefit ให้เป็นการสมัครใจเลือก Pay for performance และมีแหล่งงบประมาณรองรับชัดเจน

Recent post