พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านจิตตปัญญาศึกษา
July 11, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
July 11, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop Human Mobility in ASEAN : Social Protection and Multiculturalism สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

RUN-ASEAN 2561_5

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop Human Mobility in ASEAN : Social Protection and Multiculturalism โดยมีศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมมือในด้านการวิจัยครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะผู้วิจัย RUN-ASEAN Cluster II สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโครงการศูนย์พหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ทีมวิจัย ผู้สนใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การปกป้องทางสังคม พหุวัฒนธรรม ระบบสุขภาพ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้เกิดเป็นเครือข่ายการวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนที่มีลักษณะบูรณาการ และมีความยั่งยืนต่อเนื่องในระยะยาว ขยายเครือข่ายความร่วมมือในด้านการศึกษาวิจัยและส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาความรู้ เผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมและสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรมจากวัฒนธรรมทั้งในระดับอาเซียนและในระดับนานาชาติ

Recent post