ม.มหิดล เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ  
July 13, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมรับเยาวชน 38 ประเทศทั่วโลก ร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12
July 16, 2018

การสัมมนา“เส้นทางวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล” (MU Journals to International Databases: the ‘How-to’ Seminar)

mu journal13

16 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองบริหารงานวิจัย และกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดการสัมมนา“เส้นทางวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล” (MU Journals to International Databases: the ‘How-to’ Seminar) ในภาคเช้า ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง  “Publications, Journals & University Ranking”  จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (TCI)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บรรยายพิเศษ เรื่อง  “A Pilot Project on Quality Improvement of Thai Journal Titles for Indexing in Scopus”

ในภาคบ่าย Dr. Romeo B. Lee, Chair and Full Professor 7, Behavioral Sciences Department, Faculty Center, De La Salle University, Philippines, and Editor in Chief, Asia-Pacific Social Science Review (Scopus) บรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘Pathways to Database for Faculty Journals’  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ทำอย่างไรให้วารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล” โดยหัวหน้าบรรณาธิการวารสารวิชาการที่เข้าสู่ Scopus – ฐานข้อมูลระดับสากล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ชมนาวัง คณะเภสัชศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ  ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการสัมมนาขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากล ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชั้นนำซึ่งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับตัวชี้วัดการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความมุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)

Recent post