การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
July 24, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9
July 24, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายการประเมินงาน สร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

pharmacy MOU_3

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ ระหว่าง กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มูลนิธิโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Recent post