พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรผ่านระบบออนไลน์
July 4, 2018
รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับ “รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ดีเด่น ประจำปี 2561”
July 5, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ict6

เมื่อวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

Recent post