โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติเพื่อการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
July 4, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
July 4, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรผ่านระบบออนไลน์

online2

4 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ การสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และรองศาสตราจารย์ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์ความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสระบัว อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post