พิธีเปิดการตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
July 3, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: บัณฑิตวิทยาลัย
July 3, 2018

ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมลงแขกปักดำนาปลูกข้าวสินเหล็ก

Am_CSR_2

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมลงแขกปักดำนา เป็นพันธุ์ข้าวสินเหล็ก บนเนื้อที่  1 ไร่ ภายใต้  “โครงการวิจัยข้าวสินเหล็ก” ณ ชุมชนบ้านดอนหวาย ตำบลบุ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดทำโครงการวิจัยข้าวสินเหล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัย พัฒนาและผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรใน จ.อำนาจเจริญ ปลูกข้าวสินเหล็กเป็นทางเลือกแทนข้าวหอมมะลิ โดยข้าวสินเหล็กได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวสีขาวที่มีกลิ่นหอม  รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดทั้งปี มีความต้านทานต่อโรคไหม้ข้าวได้ดี และยังพบว่า ข้าวสินเหล็กมี ดัชนีน้ำตาล ต่ำ-ปานกลางและมีธาตุเหล็กในเมล็ดสูง

โครงการนี้ ยังจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รักษาและอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนา ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ได้สืบสานประเพณีลงแขกดำนาร่วมกัน อันเป็นประเพณีที่ดีงามที่ใกล้จะสูญหายไปจากสังคมในชนบท

Recent post