หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (PREP4-QA 2019)
July 23, 2018
วิทยาลัยดุริยางศิลป์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบรางวัล Thailand International Piano Competition ครั้งที่ 5
July 23, 2018

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

physical0101

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง Mini Theater (MU Cyber Club) อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการนี้ นายมาโนชญ์ เหล็กดำรง ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้บรรยายเรื่องนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้นั่งรถรางเยี่ยมชมโครงการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมหอประชุมมหิดลสิทธาคาร

Recent post