วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ
July 19, 2018
เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
July 20, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมด้านอาชีพผู้พิการ

dss5

19 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนักศึกษาและวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพของผู้พิการ สร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการงานด้านอาชีพให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

Recent post