รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 8
July 19, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมด้านอาชีพผู้พิการ
July 19, 2018

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ

ms07

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้แก่บุคคลากรจากกรมราชทัณฑ์ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสจำนวน 60 ท่าน เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ หัวข้อ “บริหารงาน บริหารคน บริหารจิตใจ” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบริหาร โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานและใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจ และบำบัดความคิด เข้าใจคำว่า “เสียง” และ “ดนตรี” ให้มากขึ้น จากนั้น อาจารย์บวรพงศ์ ศุภโสภณ อาจารย์สาขาวิชาดนตรีวิทยา ร่วมเปิดโลกทัศน์ทางด้านการฟังดนตรีคลาสสิค ในโอกาสนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับชมดนตรีที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยคณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ “ดนตรีไทย” นำโดย อาจารย์พารณ ยืนยง “เครื่องสายสากล” นำโดย อาจารย์สเตฟานี แว๊กเนอร์ (Stefanie Waegner) “ดนตรีแจ๊ส” นำโดย อาจารย์ดริน พันธุมโกมล โดยตลอดการบรรยายได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรม และซักถามด้วยความสนใจเป็นอย่างมาก ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post