พิธีปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 3 (Head of Department Development Program: MU-HDP#3)
July 18, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
July 18, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

edpex-ipsr1

วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล เป็นประธานคณะกรรมการ ในวันแรกของการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม)

Recent post