การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
July 18, 2018
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก National Taiwan University
July 19, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ss5

วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต เป็นประธานคณะกรรมการ ในวันแรกของการตรวจประเมิน อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)

Recent post