การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะศิลปศาสตร์
July 18, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
July 18, 2018

พิธีปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 3 (Head of Department Development Program: MU-HDP#3)

2

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 3 (Head of Department Development Program: MU-HDP#3) และ มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26 ท่าน โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา หรือ HDP เป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้าภาควิชา ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาในการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี และสร้างเครือข่ายการบริหารที่ดีในอนาคต

Recent post