คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก National Taiwan University
July 19, 2018
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 8
July 19, 2018

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

ahid09

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน”  (Management toward Sustainable Health Development) พร้อมทั้งให้เกียรติกล่าวปาฐกถา ณัฐ  ภมรประวัติ ครั้งที่ 28 เรื่อง “การพัฒนาสุขภาวะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และหน่วยงานที่สนับสนุนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนในด้านต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอภิปรายกลุ่มและระดมสมอง เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน: Management and Innovation)” และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสุขภาวะที่ยั่งยืนอีกหลายหัวข้อ ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 นี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post