Cafe Amazon for Chance ร้านกาแฟแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยิน
July 17, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะทันตแพทยศาสตร์
July 17, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

edpex10

วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการ ในวันแรกของการตรวจประเมิน อาจารย์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)

Recent post