การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
July 17, 2018
วิทยาลัยราชสุดาเข้าร่วมการประชุม The Third AUN-DPPnet Executive Board Meeting 2018/2019 (S1)
July 18, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะทันตแพทยศาสตร์

2018_07_17_1

วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานคณะกรรมการ ในวันแรกของการตรวจประเมิน ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก คณะทันตแพทยศาสตร์)

Recent post