พิธีปิดการตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
July 6, 2018
พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6
July 6, 2018

อบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management”

2018_07_06_2

6 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management” ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จากประเทศกัมพูชา ฟิจิ กัวเตมาลา กายอานา อิหร่าน ไอเวอรี่โคสต์ ลาว มัลดีฟส์ เม็กซิโก เมียนมา เนปาล ปากีสถาน เปรู ฟิลิปปินส์ ซามัว ศรีลังกา ตุรกี ไทย ตรินิแดดและโตเบโก และยูกันดา โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Development Agency: TICA) และมี ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม

Recent post