อบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management”
July 6, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยราชสุดา
July 6, 2018

พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6

DA449BC6-2499-4B10-B37E-8EE3E7AFD404

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ได้ฝากข้อคิดที่สำคัญให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนี้ว่า ทุกท่านควรมีความ “ซื่อสัตย์” เพราะความ “ซื่อสัตย์”เป็นพื้นฐานของทุกอย่างในการดำรงชีวิต หากท่านได้ยึดมั่นคำว่า “ซื่อสัตย์” ได้แล้วนั้น ทุกท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิต สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ ซึ่งเราจะร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

Recent post