พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางการวิจัยทันตนวัตกรรม ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ SCG – ทันตแพทยสภา
July 6, 2018
อบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management”
July 6, 2018

พิธีปิดการตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

abet22

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีปิด “การตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT” พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินกิจกรรมการทดลองประเมิน การขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และทีมผู้ตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ทีมผู้ตรวจประประเมิน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม R114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post