สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (DLAP-3)
July 23, 2018
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (PREP4-QA 2019)
July 23, 2018

พิธีเปิดการอบรม“แนวทางปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจ วินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

1

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “แนวทางปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจ วินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากกรมบัญชีกลาง ได้มีการแจ้งเวียน กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กำหนดแบบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ แนวปฎิบัติ ตีความและวินิจฉัย ตอบข้อหารือต่างๆ ทั้งแจ้งเป็นหนังสือและลงเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเพื่อให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ความเข้าใจ ปฎิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดผลเสียหายแก่ส่วนงาน จึงดำเนินการจัดอบรมนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นางอัมพวรรณ พุกดำ จากหน่วยงานกรมบัญชีกลาง มาให้ความรู้ในครั้งนี้

Recent post