คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการ “ด้วยใจภักดี พัฒนาโยธีร่วมกัน”
July 25, 2018
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบหลักสูตรมหาบัณฑิต จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
July 25, 2018

สถาบันฯ เด็ก ม.มหิดล จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ แก่บุคลากรในหน่วยงาน

CPR_9

วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561 รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวเปิดการจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ” (AED) ให้แก่บุคลากรสังกัดสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น เป็นวิทยากรและทีมงานจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มามอบความรู้และทักษะการช่วยชีวิตในครั้งนี้

Recent post