งานแถลงข่าว “ทันตมหิดล ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน”
July 9, 2018
ICT มหิดล ร่วมกับ AIST จัดงานประชุมวิชาการ The 2nd MARU Symposium 2018
July 10, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้แทนจาก Tianjin University

20180710_180710_0001_1024x683

10 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับ Prof. Hu Wenping Vice President of Tianjin University และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post