พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
July 10, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยศาสนศึกษา
July 10, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

tm1

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา เป็นประธานคณะกรรมการ ในวันแรกของการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป
(ขอบคุณภาพจาก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน)

Recent post