รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับ “รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ดีเด่น ประจำปี 2561”
July 5, 2018
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รับเกียรติบัตรความมีส่วนร่วม องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018)
July 5, 2018

รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6

person5

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เน้นย้ำให้บุคลากรปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานของเรามากขึ้น หากเราไม่มีความสามารถสู้กับเทคโนโลยีได้ เทคโนโลยีอาจจะเข้ามาทดแทนอาชีพที่เราทำอยู่ เพราะฉะนั้นทุกท่านจึงควรตระหนักที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานของเรามีความราบรื่นและประสบความสำเร็จต่อไปได้

Recent post