รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6
July 5, 2018
งานกิจกรรมแสดงสินค้า “Start Up 2018 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” และ “งานข้าวอร่อย 2018”
July 5, 2018

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รับเกียรติบัตรความมีส่วนร่วม องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018)

happy7

5 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018) โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติบัตรความมีส่วนร่วม องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018) และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รองศาสตราจารย์รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวขอบคุณองค์กรต่างๆที่มีส่วนสำคัญที่ผลักดันให้เกิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

งานมอบรางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุช ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018) จัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีการสัมมนาในช่วงเช้า และมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นของคนทำงานองค์กรในประเทศไทยให้เป็นที่แพร่หลายรู้จัก และแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมการสร้างครอบครัวอบอุ่นภายในองค์กร โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วมงาน 18 องค์กร แบ่งรางวัลออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รัฐบาล เอกชน รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน และ SME

Recent post