พิธีเปิดการตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

พิธีเปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 3 (Head of Department Development Program: MU-HDP#3)
July 3, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมลงแขกปักดำนาปลูกข้าวสินเหล็ก
July 3, 2018

พิธีเปิดการตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

abet10

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด “การตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม R114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประจำปี 2561 ของสำนักกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ “วิจัยบูรณาการมุ่งสู่วิศวกรรมระดับโลก” คณะจึงผลักดันให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ABET ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ซึ่งการผ่านมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นการยกระดับคุณภาพหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ทัดเทียมนานาชาติ

Recent post