งานกิจกรรมแสดงสินค้า “Start Up 2018 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” และ “งานข้าวอร่อย 2018”
July 5, 2018
จากศิริราชสู่ศาลายา 22 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
July 6, 2018

อธิการบดี ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณะวิศวกรรศาสตร์ สกอ. และทีมผู้ตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT

abet09

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร รับคำอินทร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ พร้อมทั้งผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และทีมผู้ตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT นักวิชาชีพไทยจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) นำโดย Prof. Dr. Methi Wecharatana, Professor and Associate Chair for Graduate studies, New Jersey Institute of Technology Prof. Dr. Rattikorn Hewett, Professor & Chair, Texas Tech University และ Prof. Dr. Vira Chankong Associate professor of Electrical Engineering and Computer Science, Case Western Reserve University ในโอกาสเข้าพบเพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการทดลองประเมิน รวมถึงหารือเพิ่มเติมด้านการขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมความเป็นสากล และแนวทางในการสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post