คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายการประเมินงาน สร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
July 24, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “สันทนาการยามเช้า”
July 24, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9

mou-ph9

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9 (The 9th International Granduate Students Conference on Population and Public Health Sciences) ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม 220 ชั้น 2 อาคารสถาบัน 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยการประชุมดังกล่าว เกิดจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ รวมไปถึงเป็นเวทีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

Recent post