วิทยาลัยราชสุดาเข้าร่วมการประชุม The Third AUN-DPPnet Executive Board Meeting 2018/2019 (S1)
July 18, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะศิลปศาสตร์
July 18, 2018

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

academic1

18 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “Professional writing technique for a textbook: การแต่งตำรา/หนังสืออย่างมืออาชีพ” และ “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ” จัดโดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในช่วงเช้ามีการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “Professional writing technique for a textbook: การแต่งตำรา/หนังสืออย่างมืออาชีพ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายหัวข้อ “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรรณแข มไหสวริยะ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสายวิชาการ ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรสายวิชาการจึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมงานวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการทำผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยการทำวิจัยในระดับสากล การแต่งตำราและหนังสือให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด การนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการ รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้าน Soft Skills ควบคู่กันไป

กิจกรรมของโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกแบบ ก.พ.อ.03 ปรับปรุง/2 ในระบบออนไลน์” การทำวิจัย/บทความทางวิชาการ การแต่งตำรา/หนังสือ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และ Soft Skills for Academic Staffs โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย์/นักวิจัย) จำนวน 150 ราย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คณาจารย์/นักวิจัยผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำวิจัย การนำเสนอผลงาน การเขียนตำราหนังสือ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) ให้ตรงกับความต้องการในอนาคต และมีศักยภาพทางวิชาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ซึ่งครั้งต่อไปกำหนดจะจัดอบรมในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post