สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมกิจกรรมต้นกล้าธรรมมะ
July 24, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
July 24, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาวัสดุเหลือใช้มาสร้างนวัตกรรมด้วยศาสตร์วิศวกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

reuse4

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาวัสดุเหลือใช้มาสร้างนวัตกรรมด้วยศาสตร์วิศวกรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช นายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชาวชุมชนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการ คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ โดย มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสะเต็มศึกษายุคดิจิตอล (DIGITAL SEP-STEM) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้้รับทุนวิจัยจาก คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (NRCT) มูลนิธิรากแก้ว และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ในการดำเนินโครงการ

Recent post