คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สนข. จัดการประชุมสัมมนาเปิด “โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน”
July 11, 2018
การประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop Human Mobility in ASEAN : Social Protection and Multiculturalism สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
July 11, 2018

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านจิตตปัญญาศึกษา

mou1

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างทั้ง 2 สถาบัน ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์และจิตตปัญญาศึกษาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยและการบริการวิชาการในระยะเวลา5 ปี

Recent post