คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สนข. จัดการประชุมสัมมนาเปิด “โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน”

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยศาสนศึกษา
July 10, 2018
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านจิตตปัญญาศึกษา
July 11, 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สนข. จัดการประชุมสัมมนาเปิด “โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน”

otp6

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม จัดการประชุมสัมมนาเปิด “โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินท์ กิระวานิช ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเปิด “โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโคลีเซี่ยม ชั้น 6 โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ

โดยการประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอรายละเอียดของการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและใช้ในงานสำรวจความต้องการของประชาชน แนวทางการจัดทำตัวชี้วัด แนวทางการกำหนดชื่อและรหัสสถานีรถไฟฟ้า และแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

Recent post