สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561
July 19, 2018
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ
July 19, 2018

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 8

staff3

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ กล่าวว่า ในการใช้ชีวิตเราจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุล 3 ด้าน คือ “ทำงาน” “ออกกำลังกาย” “จิตใจ” เมื่อเราสร้างความสมดุลทั้ง 3 สิ่งให้เกิดขึ้นกับชีวิตได้แล้วนั้น ก็จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้ร่างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

Recent post