พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 7
July 13, 2018
การสัมมนา“เส้นทางวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล” (MU Journals to International Databases: the ‘How-to’ Seminar)
July 16, 2018

ม.มหิดล เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ  

191012B0-0FBF-4534-BA9A-E9660CBEA90D

13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานกล่าวเปิดการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค รอบชิงชนะเลิศ จากนั้นเป็น การเสวนา เรื่อง “เพลงกล่อมลูกและการตัดสินขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค” โดย นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร อาจารย์กรวรันท์ พันธ์ไพศาล อาจารย์ศศิธร เกื้อกูล และ นายวีระพงศ์ มีสถาน

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประกวดเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ขึ้นเป็นปีที่ 31 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเพลงกล่อมลูก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะการดำรงชีวิตของชุมชนและมีคุณค่า สมควรได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  โดยเริ่มจัดการประกวดเมื่อปี พ.ศ. 2531 และได้จัดประกวดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในงาน “มหิดล – วันแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การประกวดเพลงกล่อมลูก 4 ภาค รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในช่วงบ่าย ซึ่งในปีนี้เป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 72 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  จำนวน  29 คน ซึ่งผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

 

ระดับมัธยมศึกษา

ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนงนุช  ติ๊บเมืองพรม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพัชรมัย  หัวใจเพชร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐมนต์ ศรีวรรณะ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกันยารักษณ์  นูมหันต์ 

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภาคอีสาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐวุฒิ  นามสง่า โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจริยา  ศรีเกต โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเขมรินทร์  ทองศรี 

โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง

 

ระดับอุดมศึกษา

ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวญาดา  นาคะดำรงวรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์  พิมพิมพ์วงศ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกอบพร  เศรษฐสุข วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จังหวัดนครปฐม

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชนกนันท์  จันทร์สว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จังหวัดนครปฐม

ภาคอีสาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายต่อพงศ์  เชื้ออุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายอรรถพล  ผลเลิศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์  รัตนพิบูลย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้เข้ารับรางวัลในงาน “มหิดล – วันแม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จังหวัดนครปฐม และในงานจะมีให้บริการตรวจสุขภาพ และทำฟันฟรี ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.30 น.

Recent post