การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: บัณฑิตวิทยาลัย
July 3, 2018
นศ.ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล คว้าอันดับที่ 3 จากการเข้าร่วมกิจกรรม Engineering Student Talent Award (ESTA) 2018
July 4, 2018

บรรยายเรื่อง “การบริหารผลการปฎิบัติงาน” ในโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 3 (Head of Department Development Program: MU-HDP#3)

hdp1

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ“การบริหารผลการปฎิบัติงาน” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 3 (Head of Department Development Program: MU-HDP#3) ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา หรือ HDP เป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้าภาควิชา ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาในการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี และสร้างเครือข่ายการบริหารที่ดีในอนาคต

Recent post