บรรยายเรื่อง “การบริหารผลการปฎิบัติงาน” ในโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 3 (Head of Department Development Program: MU-HDP#3)
July 4, 2018
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติเพื่อการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
July 4, 2018

นศ.ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล คว้าอันดับที่ 3 จากการเข้าร่วมกิจกรรม Engineering Student Talent Award (ESTA) 2018

eg

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายธีรพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมกิจกรรม Engineering Student Talent Award (ESTA) 2018 ครั้งที่ 7 ได้รับรางวัลทุนการศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐอินเดีย และ IPAD MINI ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Recent post