บรรยายเรื่อง “การบริหารผลการปฎิบัติงาน” ในโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 3 (Head of Department Development Program: MU-HDP#3)
July 4, 2018
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติเพื่อการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
July 4, 2018

Recent post