ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมรับเยาวชน 38 ประเทศทั่วโลก ร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12
July 16, 2018
โครงการกำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง
July 17, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนพล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี ในวันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจึงกำหนดวิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยการเสนอชื่อจากผู้มีสิทธิเสนอชื่อกลุ่มต่าง ๆ และเปิดรับสมัครจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 2849 6283, 0 2849 6390, 0 2849 6279