พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”
July 29, 2018
งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 37 ปี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
July 31, 2018

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

education5

31 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การที่ทุกคนได้ผ่านการสอบแข่งขันจนได้เข้ามาเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นความสำเร็จขั้นแรกที่ทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนและให้ความสำคัญกับงานวิจัยอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีความก้าวหน้า และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงจำนวนมาก จากการสำรวจผลงานวิจัยในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา พบว่า ผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษาไทยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาตินั้น กว่าครึ่งเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีตำแหน่งศาสตราจารย์มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นผู้นำด้านงานวิจัยคุณภาพของประเทศ แม้ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นหลักสำคัญของประเทศ แต่เราก็มิได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม มหาวิทยาลัยมหิดดลได้สร้างหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้นตลอดเวลา เรามั่นใจอย่างยิ่งว่า ด้วยศักยภาพที่เรามีอยู่ เราจะสามารถสร้างนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองต่อไปได้ จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล หวังว่าทุกคนจะใช้โอกาสนี้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ให้เต็มที่ เตรียมตัวเป็นนักวิจัย และนักวิชาการคุณภาพ ที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้ สามารถเป็นสมาชิกอันทรงคุณค่าเคียงคู่กับนานาอารยประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างภูมิปัญญาให้สังคมโลกและมนุษยชาติต่อไป

ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีงบประมาณ 2561 การขับร้องประสานเสียง เพลงเทิดพระนามมหาวิทยาลัยมหิดล และเพลงกันภัยมหิดล การกล่าวต้อนรับนักศึกษา/แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559 การแนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย แนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทุนการศึกษา/สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills สำหรับนักศึกษา กิจกรรมเติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดย ทีมงานสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เคล็ดลับการเรียนให้ประสบความสำเร็จ พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดีโอ Multimedia Contest พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสติกเกอร์ไลน์บัณฑิตวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยพิธีกล่าวปิดงานโดยคณบดีฯ

Recent post